The Travel CO2  Blog

Ny teknik möjliggör klimatmärkning som alternativ till lagstiftade klimatdeklarationer

Ny teknik möjliggör klimatmärkning som alternativ till lagstiftade klimatdeklarationer

Infrastrukturdepartementet föreslog 2021 att klimatdeklarationer för resor skulle införas för att göra det enklare för resenärer att se och jämföra klimatpåverkan från resor. Lagförslaget var begränsat till enbart flygresor och alla andra trafikslag skulle vara undantagna från den obligatoriska deklarationen. Efter en lång rad skeptiska remiss-svar både från svenska resebranschens representanter och från myndigheter verkar förslaget ha lämnats åt sitt öde.

I stort är myndigheter, resebranschen och resenärer mycket positiva till tydlig redovisning av klimatpåverkan från resor, men många protesterade mot det förslag till klimatdeklarationer som lades fram av infrastrukturdepartementet. Vad var det för fel på förslaget och finns det andra lösningar?

Ett alternativ till den obligatoriska lagstiftade klimatdeklarationen är frivilliga klimatmärkningar som används av researrangörer och resebyråer som vill agera i klimatfrågans framkant. Det nylanserade initiativet Klimatmärkt Resa är en klimatmärkning som försöker tillfredsställa både de krav som departementet ställt i sin promemoria och de justeringar som föreslagits av resebranschen.

Vanliga synpunkter på klimatdeklarationer för resor

Om vi går igenom remiss-instansernas synpunkter på förslaget till klimatdeklarationer för resor så framkommer ett fåtal återkommande argument, så låt oss titta närmare på problemen.

Det bör vara möjligt att jämföra olika transportslag

Det framförs av flera aktörer att det är missvisande och orättvist att endast flygtrafiken måste införa klimatdeklarationer. Att införa en deklaration vars främsta syfte är att möjliggöra jämförelser mellan resor, men bara införa den för ett trafikslag är förstås ett problem. Den frivilliga märkningen är istället tillgänglig för alla trafikslag och låter resenärer jämföra resor med flyg, buss, minibuss, tåg, bil och andra fordon i kombination med ett flertal drivmedel.

Internationella standarder är på väg

EU utreder skapandet av en internationell standard för att beräkna utsläpp från resor. Flera röster har höjts för att Sverige bör vänta på att denna standard är klar. En internationell standard från EU ligger flera år fram i tiden och det är osäkert om den alls genomförs. Ett annat framtida alternativ är ISO 14083 som också är under utveckling, men även denna standard kommer ta flera år innan publikation. Klimatkrisen är här redan idag och de verktyg som finns behöver tillämpas så snart som möjligt.


Beläggningsgrad skapar osäkerhet i beräkningar

Beläggningsgraden på flyg, tåg och buss är en viktig faktor för beräkning av utsläpp per person, men vid köptillfället när resans klimatpåverkan skall presenteras för resenären vet säljaren i de flesta fall inte beläggningsgraden. Trafikverket har följande att säga om problemet: 

Eftersom antal passagerare kan variera kraftigt från flygning till flygning och normalt inte är känt förrän strax innan planet ska lyfta blir det som en följd inte möjligt att få fram värdet ifråga. Det samma gäller bränsleförbrukning och biodrivmedelsinblandning. Trafikverket föreslår att man i detta fall justerar texten så att det blir möjligt att utgå från historisk data vad gäller genomsnittligt antal passagerare, genomsnittlig bränsleförbrukning och biodrivmedelsinblandning för den aktuella flygningen.

Det bästa sättet att hantera problemet är att använda generell genomsnittlig historisk data för beläggningsgrad. I beräkningarna för märkningen Klimatmärkt Resa används forskningsbaserade schabloner för dessa utsläpp.

Den administrativa bördan på resebolagen blir stor

Verktyg som Klimatmärkt Resa kan hjälpa till att minska den administrativa bördan genom att göra det enkelt att både räkna ut utsläppen och att presentera dem på ett enhetligt sätt.

Frivillig klimatmärkning låter branschen ta kliv i rätt riktning

Klimatmärkningen Klimatmärkt Resa från Travel CO2 har inbyggda lösningar på de problem som finns i förslaget till klimatdeklarationer. Klimatmärkning på eget initiativ är en möjlighet för researrangörer att redan idag öppet deklarera sina klimatutsläpp så att resenärer kan göra klimatsmarta vägval.

Läs mer om klimatmärkning av resor på klimatresa.se.